Algemene voorwaarden

Sokkenmarkt.nl algemene voorwaarden en informatie.

Sokkenmarkt.nl is een handelsnaam van Van Amerongen & Kostman VOF te Mijdrecht. Van Amerongen & Kostman VOF  is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30107380. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Sokkenmarkt.nl en andere handelsnamen van Van Amerongen & Kostman VOF.  Voor aankopen bij van Amerongen & Kostman VOF via het platform van derden, zoals Bol.com, gelden de voorwaarden van die partij.


1. Totstandkoming overeenkomst.

 1. 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sokkenmarkt.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sokkenmarkt.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sokkenmarkt.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Sokkenmarkt.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 4. Sokkenmarkt.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sokkenmarkt.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. 5.Sokkenmarkt.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. a. het bezoekadres van de vestiging van Sokkenmarkt.nl waar de consument met klachten terecht kan;
 7. b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Sokkenmarkt.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 


2. Manieren van betalen.

De geplaatste orders in onze winkel dienen vooruit te worden betaald dit kan door middel van één van de betalingsmethodes vermeld op de checkout pagina. 

2.1 IDEAL.

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

2.2 Overschrijving door de klant.

U schrijft het totaalbedrag van de order van te voren aan ons over. Vergeet niet uw ordernummer bij de betaling te vermelden, dit voorkomt vertraging.
Onze rekeningnummers zijn: 
ING-Bank 6360240 t.n.v. van Amerongen & Kostman v.o.f.
IBAN NR ING: NL 47 INGB 0006 3602 40
SWIFT-code BIC-code INGBNL2A

2.3 BTW en Intracommunautaire leveringen.

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW. Intracommunautaire leveringen zijn alleen mogelijk voor bedrijven als er een account wordt aangemaakt, er een geldig btw/vat nummer ingevuld wordt en de order minimaal een goederenwaarde van € 250,= excl. btw heeft. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan hebben wij het recht om de order te annuleren en het reeds betaalde bedrag terug op uw rekening te boeken.

3 - Levering en uitvoering

 1. Sokkenmarkt.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sokkenmarkt.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Sokkenmarkt.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sokkenmarkt.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Sokkenmarkt.nl.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sokkenmarkt.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Sokkenmarkt.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. In principe verzenden wij orders binnen 1 werkdag. Mocht dit om operationele redenen niet lukken stellen wij u daar uiterlijk binnen 3 werkdagen, maar vaak sneller, van op de hoogte.
 9. Indien u niet thuis bent bij levering zal PostNL uw pakket bij het dichtsbijzijnde afhaalpunt afgeven en u daarvan op de hoogte stellen. Als u het pakket daar niet binnen de door PostNL gestelde termijn afhaalt wordt het pakket naar ons geretourneert. Mocht u uw order dan alsnog willen ontvangen moeten wij de voor uw land van toepassing zijnde verzendkosten in rekening brengen, zie hiervoor lid 4 "verzenden en verzendkosten". Indien u deze kosten niet wilt betalen wordt de koopovereenkomst ontbonden.
 10. Nadat de order is verzonden blijven wij verantwoordelijk voor de levering. Wij hebben dan echter geen invloed meer op de levertijd. Als uw order zoek raakt bij onze logistieke partner zullen wij een herlevering maken. Dit doen wij echter pas als redelijkerwijs vastgesteld kan worden dat het pakket niet meer geleverd gaat worden binnen een acceptabele termijn. U ontvangt dan ook van ons een "niet ontvangen verklaring" welke u verplicht bent om getekend aan ons te retourneren.
 11. Indien wij een herlevering moeten maken voor u en u ontvangt de originele zending alsnog bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.  

4 - Verzenden en verzendkosten.

Wij rekenen geen verzendkosten voor verzenden met POST.NL(enveloppe zendingen) binnen Nederland voor orders boven de € 39,-. Voor orders onder de € 39,= berekenen we € 4.99 verzend-en behandelingskosten. De post doet er meestal één à twee werkdagen over om het pakket bij U af te leveren. Verzendingen geschieden steeds voor risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.
Mocht de postbode U niet thuis treffen dan zal deze de zending bij de buren afgeven of een afhaalbewijs bij U achterlaten. U kunt dan daarmee en een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen op het aangegeven depot. Het pakket blijft dan 1 week op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten sturen dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van € 4.99 voor een enveloppe zending en € 7.99 voor een doos zending binnen NL. Voor zendingen vanuit Belgie en Duitsland berekenen we in dat geval € 19,99 omdat wij ook voor de retourzending vanaf de afhaallocatie moeten betalen.
Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.

Voor orders tot en met € 45,=  berekenen we € 4.99  verzend-en behandelingskosten.

Voor orders boven de   € 39,- worden geen verzendkosten gerekend!

Voor orders tot en met € 75,- uit België wordt € 7.99 aan verzendkosten berekend.

Voor orders tot en met € 75,- uit Duitsland wordt € 7.99 aan verzendkosten berekend.

Voor orders boven de   € 75,- uit België en Duitsland worden geen verzendkosten berekend.

Bij gedeeltelijke retourzendingen zonder herlevering wordt er Euro 4.99 ingehouden als het totaal bedrag van de behouden artikelen onder de Euro 45,- komt en er nog geen verzendkosten betaald zijn.

Indien de klant retourzendingen vanuit Nederland verzend zonder te frankeren dan ontvangen wij een rekening strafporto van POSTNL die wij op de klant zullen verhalen of in mindering brengen op het terug te storten bedrag.


 

5 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van onze producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 21 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Sokkenmarkt.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sokkenmarkt.nl retourneren, conform de door Sokkenmarkt.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Sokkenmarkt.nl. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Sokkenmarkt.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 1. Ook na het passen mogen onze artikelen nog teruggestuurd worden. Nadat ze gedragen en/of gewassen zijn is retourneren geen optie meer en is de koop een feit. Panty's tot 60 denier vormen hierop een uitzondering. In verband met de kwetsbaarheid van deze producten en hygiene mogen deze artikelen alleen ongeopend retour gestuurd worden. 

6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Sokkenmarkt.nl biedt wel de mogelijkheid aan om hierin tegemoet te komen, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Sokkenmarkt.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Sokkenmarkt.nl niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

7 - Conformiteit en Garantie

 1. Sokkenmarkt.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Sokkenmarkt.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Sokkenmarkt.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Sokkenmarkt.nl kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Sokkenmarkt.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
 4. Sokkenmarkt.nl vergoed de retourkosten voor verkeerd geleverde producten. Neem altijd eerst contact op met onze klantenservice voordat u iets terugstuurt!
 5. De garantietermijn van Sokkenmarkt.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Sokkenmarkt.nl is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Sokkenmarkt.nl en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8 - Uw persoonlijke gegevens bij sokkenmarkt.nl.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. 
Uw persoonlijke gegevens worden pertinent niet aan derden doorgegeven c.q. verkocht. Om exact te weten te komen wat er met de verschillende gegevens die u aan ons verstrekt gebeurt kunt u kijken onder het kopje "privacy".


 

9 - Klachtenregeling

 1. Sokkenmarkt.nl beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sokkenmarkt.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Klachten dienen netjes geformuleerd te worden, klachten waarin buitensporig grof taalgebruik is toegepast worden niet in behandeling genomen. 
 3. Bij Sokkenmarkt.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sokkenmarkt.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Sokkenmarkt.nl. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Sokkenmarkt is lid van deze organisatie en heeft zich hieraan gecommiteert. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die in eerste instantie door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Indien de klant in het gelijk wordt gesteld zal Sokkenmarkt deze kosten vergoeden. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Sokkenmarkt.nl niet op, tenzij Sokkenmarkt.nl schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sokkenmarkt.nl, zal Sokkenmarkt.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

10 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Sokkenmarkt.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

11 - Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Sokkenmarkt.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Sokkenmarkt.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Sokkenmarkt.nl dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Sokkenmarkt.nl niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 9. Kortingscodes van Sokkenmarkt.nl zijn tenzij anders vermeld tot 1 jaar na uitgifte geldig.
 10. Eventuele kortingsacties zijn in beginsel alleen geldig voor consumenten. Organisaties die geen aparte prijsafspraken met ons hebben rekenen we daar ook onder.
 11. Organisaties waar we aparte prijsafspraken mee hebben liften over de producten waar ze afspraken over hebben niet mee in kortingsacties voor consumenten, het staat hun wel vrij om artikelen waar geen afspraken over zijn te bestellen met consumentenkorting. Vanwege technische redenen moet daar dan een apart account voor aangemaakt zijn.

 

  Heb je nog vragen? Onze klantenservice is vandaag tot 18:00 uur geopend
  Stuur een E-mail:  Antwoord in 1 uur op werkdagen
  Bel direct 0297 273363 Geen wachtrij of keuzemenu
  Stel je vraag op Facebook Antwoord in 30 min